Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

O nás

Politika ISM

Spoločnosť Perfect Distribution a.s. patrí medzi najvýznamnejšie dodávateľov v oblasti distribúcie zdravotníckeho materiálu a dezinfekčných prostriedkov.

Vedenie spoločnosti Perfect Distribution a.s. sa dohodlo na nasledujúce politike ISM:

  • Distribúcia spotrebného zdravotníckeho materiálu a dezinfekčných prostriedkov poskytovateľom zdravotníckych služieb na území celej Českej a slovenskom republiky
  • Prevádzkovať výdajne zdravotníckych potrieb
  • Dodávať do ústavov sociálnej starostlivosti, domovov dôchodcov a ostatných subjektov v rámci sociálnej sféry
  • Mať spokojných zákazníkov
  • Mať spokojných zamestnancov
  • Udržiavať korektné obchodné vzťahy s dodávateľmi
  • Usilovať o čo najšetrnejšie dopad činnosti vo všetkých svojich oblastiach na životné prostredie
  • Zaistiť bezpečný priebeh akýchkoľvek prác a zabezpečiť ochranu zdravia pri práci všetkých zamestnancov spoločnosti
  • Dodržiavať a trvalo zlepšovať efektivitu integrovaného systému manažérstva

Vedenie spoločnosti osobne zodpovedá za to, že spoločnosť Perfect Distribution as bude plniť požiadavky všetkých platných zákonov, nariadení, noriem a zainteresovaných strán, že sa bude usilovať o zvyšovanie efektívnosti integrovaného systému manažmentu.

Vedenie spoločnosti sa plne stotožňuje s príslušnými ustanoveniami normy. Politiku presadzuje vo svojej rozhodovacej činnosti a pre ostatných zamestnancov spoločnosti je vzorom.

Zaväzuje sa k plneniu požiadaviek integrovaného systému manažmentu a je si vedomé nutnosti pomoci na zabezpečenie činnosti procesov ISM, ich meranie, monitorovanie a analyzovanie, aby boli dosiahnuté plánované výsledky a neustále zlepšovanie.

Akreditácie a certifikáty